Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър
Борси
Суровини
 • Лек суров 39,76 0.56%
  Брент 41,70 0.63%
  Пр. газ 1,85 0.60%
  Злато 1 904,30 -0.33%
  Сребро 24,51 0.51%
 • Платина 864,60 -1.31%
  Паладий 2 230,90 -2.23%
  Царевица 369,12 0.03%
  Пшеница 558,88 0.88%
 • Соя 1 019,62 -0.23%
  Кафе 110,50 -1.34%
  Захар 12,91 2.87%

Борса
Намери компания

Софарма имоти АДСИЦ

(6S6/SFI)

Последна цена (лв.)
5,450
Промяна (лв.)
-0,150
Промяна (%)
-2,679
Дневен оборот (лв.)
550
Последна промяна
14 септември, 10:10
Пазарни коефициенти
Показател
неконс.
P/E
12,00
P/B
1,95
P/S
6,67
Пазарна капитализация
114,199 млн. лв
Рентабилност
Показател
неконс.
Марж на печалбата
55,55%
Оперативен марж
73,44%
ROA
6,56%
ROE
16,26%
Счетоводни показатели
Показател
неконс.
Стойност на компанията
103,481 млн. лв
Стойност/Продажби
10,17
Стойност/оперативна печалба
13,85
Оперативна печалба
7,474 млн.
Счетоводна стойност на акция
2,091
Печалба/акция
0,311
Ликвидност и задлъжнялост
Показател
неконс.
Парични средства/акция
0,029
Продажби/акция
0,612
Дългове/Собствен капитал
0,89
Текуща ликвидност
0,14

Финансови отчети
* Данните са в хил. лв.

 

  АКТИВИ Q2 2015 Q1 2015 Q4 2014 Q3 2014 Q2 2014
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ 84076 84088 84097 83855 83802  
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване 51 60 66 31 37  
1. Земи (терени ) 0 0 0 0 0  
2. Сгради и конструкции 0 0 0 0 0  
3. Машини и оборудване 51 60 66 31 37  
4. Съоръжения 0 0 0 0 0  
5. Транспортни средства 0 0 0 0 0  
6. Стопански инвентар 0 0 0 0 0  
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материалини активи 0 0 0 0 0  
8. Други 0 0 0 0 0  
II. Инвестиционни имоти 84019 84019 84019 83809 83747  
III. Биологични активи 0 0 0 0 0  
IV. Нематериални активи 6 9 12 15 18  
1. Права върху собственост 0 0 0 0 0  
2. Програмни продукти 6 9 12 15 18  
3. Продукти от развойна дейност 0 0 0 0 0  
4. Други 0 0 0 0 0  
V. Търговска репутация 0 0 0 0 0  
1. Положителна репутация 0 0 0 0 0  
2. Отрицателна репутация 0 0 0 0 0  
VI. Финансови активи 0 0 0 0 0  
1. Инвестиции в: 0 0 0 0 0  
- дъщерни предприятия 0 0 0 0 0  
- смесени предприятия 0 0 0 0 0  
- асоциирани предприятия 0 0 0 0 0  
- други предприятия 0 0 0 0 0  
2. Държани до настъпване на падеж 0 0 0 0 0  
- държавни ценни книжа 0 0 0 0 0  
- облигации, в т.ч.: 0 0 0 0 0  
- общински облигации 0 0 0 0 0  
- други инвестиции, държани до настъпване на падеж 0 0 0 0 0  
3. Други 0 0 0 0 0  
VII. Търговски и други вземания 0 0 0 0 0  
1. Вземания от свързани предприятия 0 0 0 0 0  
2. Вземания по търговски заеми 0 0 0 0 0  
3. Вземания по финансов лизинг 0 0 0 0 0  
4. Други 0 0 0 0 0  
VIII. Разходи за бъдещи периоди 0 0 0 0 0  
IX. Активи по отсрочени данъци 0 0 0 0 0  
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ 1037 1201 4515 1785 2029  
I. Материални запаси 0 0 0 0 0  
1. Материали 0 0 0 0 0  
2. Продукция 0 0 0 0 0  
3. Стоки 0 0 0 0 0  
4. Незавършено производство 0 0 0 0 0  
5. Биологични активи 0 0 0 0 0  
6. Други 0 0 0 0 0  
II. Търговски и други вземания 530 385 502 887 944  
1. Вземания от свързани предприятия 25 16 28 180 322  
2. Вземания от клиенти и доставчици 408 351 455 628 514  
3. Предоставени аванси 0 0 0 0 0  
4. Вземания по предоставени търговски заеми 0 0 0 0 0  
5. Съдебни и присъдени вземания 0 0 0 0 0  
6. Данъци за възстановяване 0 0 0 0 0  
7. Вземания от персонала 0 0 0 0 0  
8. Други 97 18 19 79 108  
III.Финансови активи 0 0 0 0 0  
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. 0 0 0 0 0  
- дългови ценни книжа 0 0 0 0 0  
- дeривативи 0 0 0 0 0  
- други 0 0 0 0 0  
2. Финансови активи, обявени за продажба 0 0 0 0 0  
3. Други 0 0 0 0 0  
IV. Парични средства и парични еквиваленти 498 804 3993 885 1075  
1. Парични средства в брой 12 12 7 22 17  
2. Парични средства в безсрочни депозити 486 792 3986 863 1058  
3. Блокирани парични средства 0 0 0 0 0  
4. Парични еквиваленти 0 0 0 0 0  
V. Разходи за бъдещи периоди 9 12 20 13 10  
ОБЩО АКТИВИ (А + Б): 85113 85289 88612 85640 85831  


  СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ Q2 2015 Q1 2015 Q4 2014 Q3 2014 Q2 2014
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ 36843 35250 33640 33345 32233  
I. Основен капитал 16939 16939 16939 15711 15711  
Записан и внесен капитал т.ч.: 16939 16939 16939 15711 15711  
обикновенни акции 16939 16939 16939 15711 15711  
привилегировани акции 0 0 0 0 0  
Изкупени собствени обикновени акции 0 0 0 0 0  
Изкупени собствени привилегировани акции 0 0 0 0 0  
Невнесен капитал 0 0 0 0 0  
II. Резерви 8043 8043 8043 5747 5747  
1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа 8043 8043 8043 5747 5747  
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите 0 0 0 0 0  
3. Целеви резерви, в т.ч.: 0 0 0 0 0  
- общи резерви 0 0 0 0 0  
- специализирани резерви 0 0 0 0 0  
- други резерви 0 0 0 0 0  
III. Финансов резултат 11861 10268 8658 11887 10775  
1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.: 8657 8657 7996 7996 7996  
- неразпределена печалба 8657 8657 7996 7996 7996  
- непокрита загуба 0 0 0 0 0  
- еднократен ефект от промени в счетоводната политика 0 0 0 0 0  
2. Текуща печалба 3204 1611 662 3891 2779  
3. Текуща загуба 0 0 0 0 0  
Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ 0 0 0 0 0  
В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ 32904 34010 38224 39344 38285  
I. Търговски и други задължения 32904 34010 38224 39344 38285  
1. Задължения към свързани предприятия 0 0 0 0 0  
2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции 32891 34010 38224 39344 38285  
3. Задължения по ЗУНК 0 0 0 0 0  
4. Задължения по получени търговски заеми 0 0 0 0 0  
5. Задължения по облигационни заеми 0 0 0 0 0  
6. Други 13 0 0 0 0  
II. Други нетекущи пасиви 0 0 0 0 0  
III. Приходи за бъдещи периоди 0 0 0 0 0  
IV. Пасиви по отсрочени данъци 0 0 0 0 0  
V.Финансирания 0 0 0 0 0  
Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ 15366 16029 16748 12951 15313  
I. Търговски и други задължения 15366 16029 16748 12951 15313  
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции 0 0 0 0 0  
2. Текуща част от нетекущите задължения 4479 4479 4491 4478 6960  
3. Текущи задължения, в т.ч.: 5826 6213 7043 4462 4338  
- задължения към свързани предприятия 5515 6004 6483 4241 3968  
- задължения по получени търговски заеми 0 0 0 0 0  
- задължения към доставчици и клиенти 30 85 120 60 76  
- получени аванси 0 0 0 0 10  
- задължения към персонала 9 2 2 2 2  
- задължения към осигурителни предприятия 0 0 0 0 0  
- данъчни задължения 272 122 438 159 282  
4. Други 5061 5337 5214 4011 4015  
5. Провизии 0 0 0 0 0  
II. Други текущи пасиви 0 0 0 0 0  
III. Приходи за бъдещи периоди 0 0 0 0 0  
IV. Финансирания 0 0 0 0 0  
СОБСТВЕН КАТИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г): 85113 85289 88612 85640 85831